آبان ۵, ۱۴۰۰

جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری
قیمت گذاری ما


pricing icon1 1

کارآفرین

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


۲۶۰۰۰
تومان
ماهانه

خرید کنید

pricing icon2 1

کسب و کار در حال رشد

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان
 • پشتیبانی ۲۴/۷


۲۵۰۰۰
تومان
ماهانه

خرید کنید

pricing icon3 1

طرفدار کسب و کار

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


۳۲۰۰۰
تومان
ماهانه

خرید کنید
pricing icon1 1

کارآفرین

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


۳۲۰۰۰
تومان
ماهانه

خرید کنید

pricing icon2 1

کسب و کار در حال رشد

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان
 • پشتیبانی ۲۴/۷


۳۷۰۰۰
تومان
ماهانه

خرید کنید

pricing icon3 1

طرفدار کسب و کار

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


۳۴۰۰۰
تومان
ماهانه

خرید کنید

جدول قیمت
جدول قیمت ما

۳۸۰۰۰
تومان

شروع پلان

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


خرید کنید

۳۸۰۰۰
تومان

شروع پلان

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


خرید کنید

۴۲۰۰۰
تومان

شروع پلان

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


خرید کنید

۴۸۰۰۰
تومان

شروع پلان

 • ۲۵ تجزیه و تحلیل کمپین
 • ۱،۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۲۵ بررسی رسانه های اجتماعی
 • ۱ بهینه سازی رایگان


خرید کنید

استوری اصفهان زیبا میدان نقش جهان همکاری و استخدام در استارت اپ