دی ۲۷, ۱۴۰۰

پرداخت،سرمایه گذاری،سرمایه گذار،قسمت چهارم،طبیعی،سرمایه گذار داخلی،تضمین،سایت مهرداد

روم در کلاب هاوس استوری اصفهان زیبا میدان نقش جهان همکاری و استخدام در استارت اپ