خرداد ۵, ۱۴۰۱

تیم

المیرا جباری

سرپرست بازاریابیداور احمدی

معاون رئیس جمهورزهرا یاوری

استخدام مدیررسول مهدوی

مشاور


روم در کلاب هاوس استوری اصفهان زیبا میدان نقش جهان همکاری و استخدام در استارت اپ